Oferta

Wyszukiwarka

Słowo kluczowe

 w nazwie
 w tagach
 w opisie

Kategoria

Inne

Zakres cenowy:

R E G U L A M I N

korzystania ze sklepu meblotechnika.pl

obowiązujący od 24.05.2018DZIAŁ I. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Meblotechnika Sp. z o. o.Sp.k.

  Meblotechnika Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Gdańska 27, 83-034 Kleszczewo wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ,VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839362, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 856-179-03-63, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł (Pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 2. meblotechnika.pl
  Sklep prowadzony przez Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. w języku polskim, zorganizowany jako sklep internetowy, utrzymywany przez Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. w domenie meblotechnika.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów. W dalszej części regulaminu meblotechnika.pl nazywany będzie również „sklepem” lub “serwisem”.

 3. Użytkownik
  Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu.
  Podmiot, który spełnia warunki regulaminu, wyraził chęć korzystania z usług sklepu meblotechnika.pl, a w szczególności który dokonał Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.

 4. Rejestracja
  Użytkownik w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu meblotechnika.pl oferty sprzedaży.

 5. Sprzedawca,Oferent
  Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k.

 6. Kupujący, Oblat, Składający Zamówienie, Nabywca
  Użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu meblotechnika.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.

 7. Konto
  Osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu meblotechnika.pl , a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.

 8. Towar
  Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, wskazane w sklepie internetowym meblotechnika.pl.

 9. Oferta
  skierowana przez Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. , do wszystkich użytkowników serwisu meblotechnika.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

 10. Koszyk
  Narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie meblotechnika.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

 11. Sprzedaż, Zawarcie umowy
  Wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 12. Regulamin
  Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu
  meblotechnika.pl, znajdujący się pod adresem internetowym sklepu http://meblotechnika.pl/pl/content/3-regulamin , z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.

 13. Administrator danych
  Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. – wskazany w dziele II pkt 4 niniejszego Regulaminu podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

 14. Polityka prywatności

  Dokument „Polityka prywatności stosowana przez Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą w Kleszczewie w zakresie ochrony danych osobowych” dostępny na stronie internetowej Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. pod adresem http://meblotechnika.pl/pl/78-polityka-prywatnosci

DZIAŁ II. Informacje ogólne

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu meblotechnika.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu meblotechnika.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.

 2. Usługa korzystania z serwisu meblotechnika.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie meblotechnika.pl w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania ze Sprzedawcą(na warunkach określonych w niniejszym regulaminie) umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu meblotechnika.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie meblotechnika.pl, jest Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą przy ulicy Gdańska 27, 83-034 Kleszczewo wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ,VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839362, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 856-179-03-63, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł (Pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), nazywana w dalszej treści niniejszego Regulaminu: Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k.

 4. Administratorem danych osobowych jest Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą przy ulicy Gdańska 27, 83-034 Kleszczewo wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ,VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839362, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 856-179-03-63, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł (Pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

 5. Sprzedaż w ramach sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe meblotechnika.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

 6. Każde zamówienie, które ma być realizowane przez Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. z wybraną opcją transportu realizowaną przez kuriera DPD lub RABEN i jest równoznaczne z jednorazowym pełnomocnictwem dla Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. do zlecenia usługi transportowej w imieniu klienta składającego zamówienie.

 7. W meblotechnika.pl możliwa jest płatność przelewem (numer konta bankowego jest generowany indywidualne w koszyku) oraz gotówką w siedzibie firmy Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k.

DZIAŁ III. Konto

 1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje po jego utworzeniu.

 2. Z chwilą utworzenia konta zgodnie z pkt. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem), a Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k.na czas nieokreślony. Przedmiotem tej umowy są usługi świadczone przez Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. w ramach serwisu tj. możliwość korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie ofert towarów oraz zawieranie umów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres info@meblotechnika.pl lub na piśmie na adres Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą przy ulicy Gdańska 27, 83-034 Kleszczewo(do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować ze świadczonych przez Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. usług, poprzez likwidację posiadanego konta.

 4. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić go zgodnie ze stanem rzeczywistym o następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.

 5. Wskazane w pkt. 4 powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Otrzymane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

 6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.

 7. Podanie przez Użytkownika danych osób trzecich, niebędących stroną umowy, jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik dysponuje uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych w tym celu. W przypadku naruszenia obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność względem osób trzecich oraz Administratora za wynikłe stąd szkody.

 8. Podanie danych innych, niż wskazanych w ust. 4, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

 9. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w pkt. 4, 6, 7 i 8.

 10. ytkownikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

 1. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

 2. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

 3. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

 4. Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie.

 5. Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu telefonicznego dokonanej przez Użytkownika za pomocą jego Konta.

DZIAŁ IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

 • utworzenia i zarządzania Kontem;

 • obsługi i realizacji Zamówienia;

 • przeprowadzenia procesu płatności;

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;

 • rozliczenie usług świadczonych przez Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. jako Sprzedawcy w ramach serwisu;

 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;

  nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

 1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:

 • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;

 • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;

 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;

 • windykacja należności;

 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;

 1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa wDziale IV pkt 4 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.

 3. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. lub innych podmiotów (za zgodą Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. ) w tym informacji dotyczących produktów lub usług Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. oraz innych podmiotów (za zgodą Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k.).
  Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 4. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w Dziale IV pkt 10 Regulaminu. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Gdańska 27, 83-034 Kleszczewo.

 5. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k.  jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.

 6. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

 7. Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami.

DZIAŁ V. Wysyłanie zapytań

Wszelkie zapytania dotyczące towaru można składać telefonicznie lub pocztą e-mailową.
Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w ciągu 48 godzin.


Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.

DZIAŁ VI. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe.

 2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

 3. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji, jako gość lub zarejestrowania się i tym samym założenia konta użytkownika. Założenie konta użytkownika pozwala na wgląd do danych podanych przy składaniu zamówienia, obserwowanie postępów zamówienia oraz monitoring poprzednio zrealizowanych zamówień.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

 5. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu, adresu mailowego) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

 6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 9:30, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji oraz całkowitego anulowania zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną.

 8. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 9. Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

 10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.meblotechnika.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 11. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

 12. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

 13. Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z wskazaniem numeru NIP.

 14. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, ale istnieje również możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 15. Dostawa zamówionego towaru nastąpi w terminie ustalanym przy potwierdzaniu realizacji zamówienia.

 16. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanym niezależnymi przyczynami.

 17. Sklep nie bierze również odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z winy producenta.

 18. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów.

 19. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nieprawidłowości bądź niezgodności towaru z umową klient zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia stosownego protokołu w obecności kuriera lub firmy transportowej poświadczonego podpisem doręczającego oraz zgłoszenia tego faktu sprzedawcy w ciągu 24 godzin od sporządzenia w/w protokołu.

DZIAŁ VII. Formy płatności

 1. Klient dokonuje płatności po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 • Dla wszystkich towarów dostępnych w sklepie w formie przedpłaty na rachunek bankowy sklepu 89 1160 2202 0000 0001 1787 6803 prowadzonego przez Bank Millennium Spółka Akcyjna. W przypadku wyboru tej formy płatności, towar będzie wysłany po wpływie pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu. 

 • Dla towarów dostępnych w magazynie istnieje możliwość zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym w oddziale Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. mieszczącym się przy ul. Gdańskiej 27, 83-034 Kleszczewo w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. W niektórych wypadkach konieczna będzie wpłata 50% zaliczki w celu rezerwacji towaru na magazynie. Szczegóły Klient ustala się ze sprzedawcą podczas realizacji zamówienia.

 1. Po dokonaniu zlecenia przelewu na nasz rachunek prosimy o przesłanie e-maila z informacją o dokonaniu takiej transakcji pozwoli to przyspieszyć procedurę realizacji zamówienia.

DZIAŁ VIII. Reklamacje

 1. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nieprawidłowości bądź niezgodności towaru z umową klient zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia stosownego protokołu w obecności kuriera lub firmy transportowej poświadczonego podpisem doręczającego oraz zgłoszenia tego faktu sprzedawcy w ciągu 24 godzin od sporządzenia w/w protokołu. 

 2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu, "Protokół reklamacji" jest podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Sporządzić go należy w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne prosimy składać drogą mailową. Wypełnione dokumenty należy przesłać listem poleconym na adres spółki.

 4. Odbiór towaru podlegającego reklamacji i dostarczenia go do Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. odbywa się na koszt klienta po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu odbioru.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży między Sprzedawcą a podmiotem nie będącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby firmy sprzedającej.

DZIAŁ IX. Zwroty

 1. Zakupiony towar nie podlega jakimkolwiek zwrotom (np.: z powodu nieprawidłowego wymierzenia mebli lub pomieszczenia, złego doboru koloru itp.)

 2. Różnica wynikająca z indywidualnych ustawień ekranu klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji oraz zwrotu zakupionego towaru. Prosimy zatem o przemyślane zakupy.

 3. Towary oznaczone w niniejszym sklepie internetowym jako „dostępne na zamówienie” nie podlegają zwrotom. Klient sam ponosi odpowiedzialność za dobór koloru oraz innych cech produktu.

DZIAŁ X. Ochrona prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwo dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

 2. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. do celów marketingowych i ewidencyjnych.

DZIAŁ XI. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 3. Zawartość sklepu www.meblotechnika.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

 4. Sklep www.meblotechnika.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów widniejących na sklepie, w tym błędna cena , oznakowanie towaru itp. Meblotechnika Sp. z o. o. Sp.k. zobowiązuje się do usunięcia wszystkich zidentyfikowanych błędów i usterek w możliwie najszybszym czasie. Jeśli błędy te zakłócą lub uniemożliwią prawidłowy tok realizacji zamówienia wówczas zamówienie zostanie anulowane, klient niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie, a jego zapłata zostanie w całości zwrócona na rachunek bankowy z którego została wysłana.

 5. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów. Klient jest informowany o tym w trakcie potwierdzenia zamówienia.

 6. Prosimy pamiętać, że kolorystyka uzyskana na Państwa monitorze może odbiegać od rzeczywistego koloru wyrobu. Tylko próbka koloru dostępna do obejrzenia w siedzibie firmy gwarantuje odpowiednie wybarwienie wyrobu końcowego. W niektórych wypadkach odcień i struktura zamówionego towaru mogą różnić się od prezentowanej próbki. Uwarunkowane jest to naturalnym procesem tworzenia produktów oraz właściwości naturalnych materiałów produkcyjnych.

 7. W przypadku niektórych wyrobów t.j.: krzesła, podstawy czy loże restauracyjne dopuszcza się wahania w wymiarach wynoszących +-2cm.

 8. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego