Oferta

Wyszukiwarka

Słowo kluczowe

 w nazwie
 w tagach
 w opisie

Kategoria

Inne

Zakres cenowy:

Połączenie Spółek

Prosimy o zapoznanie się z planem połączenia spółek:


PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony dnia 30 grudnia 2021 roku w Kleszczewie pomiędzy:

Meblotechnika spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczewie, ul. Gdańska 27, 83-034 Trąbki Wielkie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000833790 (dalej określana jako „Meblotechnika sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”), reprezentowana przez Panią Aleksandrę Władasz, Członka Zarządu, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki,
oraz
Meblotechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Kleszczewie, ul. Gdańska 27, 83-034 Trąbki Wielkie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839362 (dalej określana jako „Meblotechnika sp. z o.o. sp. K.” lub „Spółka Przejmowana”), reprezentowana przez Panią Aleksandrę Władasz, jako Członka Zarządu jedynego komplementariusza tej spółki, tj. Meblotechnika spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczewie (KRS: 0000833790), uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji komplementariusza

§ 1 PREAMBUŁA
1. Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 491, art. 492, 517 oraz 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „k.s.h.”) w związku z planowanym połączeniem spółek Meblotechnika sp. z o.o. oraz Meblotechnika sp. z o.o. sp. k.
2. W celu uproszczenia zarządzania, zmniejszenia kosztów w obu Spółkach, osiągnięcia efektu synergii oraz uproszczenia struktury właścicielskiej, Meblotechnika sp. z o.o. oraz Meblotechnika sp. z o.o. sp. k. zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Meblotechnika sp. z o.o. sp. k. jako spółki przejmowanej na Meblotechnika sp. z o.o. jako spółkę przejmującą, w zamian za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.
3. Wspólnicy obu łączących się spółek zgodnie z brzmieniem art. 5031 § 1 k.s.h., dnia 30 grudnia 2021 r. wyrazili zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa a art. 501 § 1 k.s.h., udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

Mając na uwadze powyższe, strony uzgodniły następujący Plan Połączenia:

§ 2 TYPY I FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK
1. Meblotechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka Przejmująca).
2. Meblotechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (spółka Przejmowana).

§ 3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK
1. Spółka Przejmująca: Kleszczewo, ul. Gdańska 27, 83-034 Trąbki Wielkie, kraj POLSKA.
2. Spółka Przejmowana: Kleszczewo, ul. Gdańska 27, 83-034 Trąbki Wielkie, kraj POLSKA.

§ 4 SPOSÓB ŁĄCZENIA
1. Meblotechnika sp. z o.o. jako spółka przejmująca w trybie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 przejmie cały majątek Meblotechnika sp. z o.o. sp. k. jako spółki przejmowanej, w zamian za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.
2. Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, która zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, której kapitał zakładowy zostanie podniesiony z obecnej kwoty 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 55 000 zł (słownie pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), to jest o kwotę 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W efekcie podwyższenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i będzie dzielił się na 1100 (słownie: tysiąc sto) udziałów o wartości 50 zł każdy.
4. Wspólnicy Spółki Przejmowanej (w tym Spółka Przejmująca) obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej proporcjonalnie do udziałów we wkładach do Spółki Przejmowanej, która jako spółka osobowa nie posiada kapitału zakładowego, ani udziałów w nim.
5. Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane na następujących zasadach:
a. W zamian za wkład w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych spółka Meblotechnika sp. z o.o. otrzyma 20 (dwadzieścia) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (własnym) o łącznej wartości 1000 zł (tysiąc);
b. w zamian za wkład w wysokości 49 000 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych ATAX AS spółka prawa norweskiego z siedzibą w Herøy – wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Królestwa Norwegii pod numerem 979 941 579 (adres do doręczeń: ul. Jedności Narodu 16, 83- 110 Tczew) otrzyma 980 (dziewięćset osiemdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości 49 000 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy).
6. Udziały przyznane na zasadach określonych wyżej w § 4 i 5 Wspólnikom Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia zarejestrowania połączenia. Udziały objęte we własnym kapitale zakładowym przez Meblotechnika sp. z o.o. zostaną po zarejestrowaniu połączenia umorzone zgodnie z przepisami k.s.h.
7. Wspólnikom Spółki Przejmowanej jako Wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną przyznane żadne inne szczególne prawa i będą im przysługiwać prawa tożsame z prawami jakie posiadają dotychczasowi Wspólnicy w Spółce Przejmującej.

§ 5 SKUTKI POŁĄCZENIA
1. W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
2. Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje, ulgi i licencje, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

§ 6 UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA
1. Dnia 30 grudnia 2021 r. niniejszy plan połączenia wraz z załącznikami został przedstawiony spółce ATAX AS, będącej jedynym wspólnikiem spółki Meblotechnika sp. z o.o., oraz jedynym komandytariuszem spółki Meblotechnika sp. z o.o. sp.k..
2. Do dnia 31 grudnia 2021 r. niniejszy plan połączenia wraz załącznikami zostanie złożony do właściwego dla każdej z łączących się spółek sądu rejestrowego – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Plan połączenia, zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości przez okres co najmniej jednego miesiąca przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w tej sprawie na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.meblotechnika.pl.

§ 7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA
Zgodnie z art. 499 § 2 i 3 ksh załącznikami do niniejszego planu połączenia, składanymi do akt rejestrowych Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, są:
1) Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej - Meblotechnika sp. z o.o. o połączeniu przez przejęcie z Meblotechnika sp. z o.o. sp. k. (Załącznik nr 1)
2) Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej - Meblotechnika sp. z o.o. (Załącznik nr 2)
3) Projekt uchwały Wspólników Spółki Przejmowanej - Meblotechnika sp. z o.o. sp.k. o połączeniu przez przejęcie z Meblotechnika sp. z o.o. (Załącznik nr 3)
4) Oświadczenie dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2021r. (Załącznik nr 4)
5) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 30 listopada 2021 r. (Załącznik nr 5)
6) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 30 listopada 2021 r. (Załącznik nr 6)
7) Oświadczenie ATAX AS – jedynego wspólnika Spółki Przejmującej (będącej jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej) oraz jedynego komandytariusza Spółki Przejmowanej wyrażające zgodę na łączenie przez przejęcie ww. spółek oraz na brzmienie niniejszego Planu Połączenia i zastosowane uproszczenia (Załącznik nr 7)


W imieniu Meblotechnika sp. z o.o.
(Spółki Przejmującej): W imieniu Meblotechnika sp. z o.o. sp. k. (Spółki Przejmowanej):


___________________
Członek Zarządu Aleksandra Władasz
___________________
Aleksandra Władasz
Członek Zarządu Komplementariusza
Dokument jest możliwy do pobrania po wejściu na stronę:
https://meblotechnika.pl/attachment.php?id_attachment=104
Brak produktów.

Brak produktów w tej kategorii.